Spring til indhold

Vejledning for danskere i Saudi Arabien

Samfundet i Saudi Arabien er i mange henseender forskelligt fra det danske. Vejledningen, som ikke er udtømmende, tjener som orientering for danskere, der tager kortere eller længere ophold i Saudi Arabien. 

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

1. Udlændinges retslige stilling

Danskere og andre udlændinge er undergivet saudisk lovgivning, når de opholder sig i Saudi Arabien. Dette er et generelt folkeretsligt princip, der følges af alle lande i verden. Udlændinge, der opholder sig i Danmark, er således også undergivet dansk ret. Retssystem og retsregler i Saudi Arabien er baseret på islamisk retsfilosofi ”Sharia”, såvel civilretligt som strafferetligt baseres den saudiske lovgivning og retspraksis dermed på koranen.

Generelt er det helt afgørende, at man ved færden i Saudi Arabien til enhver tid viser en høj grad af hensyn og respekt over for de saudiske leveregler og adfærdsmønstre. Dette er særligt vigtigt under de islamiske højtider, især i Ramadanen (fastemåneden) og Hajj (pilgrimsfærden).

I fastemåneden er det forbudt at indtage føde- og drikkevarer samt at ryge på offentlige steder mellem solopgang og solnedgang. Overtrædelse af dette forbud kan medføre såvel straf som udvisning af Saudi Arabien.

En lang række af de forhold, der straffes efter saudisk ret, er overensstemmende med andre landes straffelovgivning; drab, voldtægt, tyveri og narkotikahandel/smugling er klare eksempler herpå. Andre handlinger, såsom uægteskabelige forbindelser, homoseksualitet, besiddelse og indtagelse af alkohol, der ikke er strafbare i bl.a. Danmark, straffes derimod i Saudi Arabien. Endvidere opretholdes fortsat civilretligt gældsfængsel. De væsentligste forskelle mellem Saudi Arabien og Danmark ligger dog i selve retshandlingen samt arten og udmålingen af en evt. straf.

I modsætning til i Danmark betragtes en anholdt i Saudi Arabien som skyldig, indtil det modsatte er bevist, og i Saudi Arabien har man ikke en institution svarende til grundlovsforhør. Der findes ganske vist regler om begrænsning af varigheden af fængslinger i forbindelse med forundersøgelser, men disse regler underkastes individuel fortolkning af domstolene og vil næppe kunne påberåbes med held. Der foreligger eksempler på ofte langvarige tilbageholdelser af personer, der formodes at have kendskab til en forbrydelse, uden at der i øvrigt foreligger mistanke om meddelagtighed. Muligheden for at blive løsladt mod kaution er begrænset, og reglerne herfor fortolkes i hvert enkelt tilfælde af den lokale politichef.

Det er ambassadens opfattelse, at der ikke diskrimineres ved strafudmåling og straffeformen, således at forstå, at forbrydelsen pådømmes efter sin art i overensstemmelse med saudisk lovgivning uden hensyn til den tiltaltes nationalitet. Der er dog erfaring for, at dødsstraf kun sjældent bliver bragt i anvendelse overfor ikke-muslimer og i så fald kun i tilfælde af meget grove forbrydelser som eksempelvis mord og narkotikasmugling. Offentlig afstraffelse i form af stokkeslag har været anvendt over for ikke-muslimer, herunder danske.

Udvisning kan anvendes over for udlændinge, hvis tilstedeværelse i landet er uønsket. Der er ikke tale om en straf. Ved straffeovertrædelser vil det ofte forekomme, at den dømte efter udstået straf udvises. Ambassaden vil for danske statsborgere normalt søge udvisningen udvirket før straffuldbyrdelsen. Erstatningsretsligt er det vigtigt at vide, at man – uanset en objektiv vurdering af skyldforholdet – som udlænding vil kunne risikere at blive pålagt hele skylden, dersom modparten er af saudisk nationalitet. Endvidere bør man vide, at det af juridiske grunde er principielt umuligt at opnå dom for renter, i eksempelvis et køberetligt mellemværende.

2. Ordensmagten / tilbageholdelse / arrestation

Det ordinære politi (Al-Shurta) bærer gråbrune uniformer og kan kontaktes på telefon 999 over hele landet. Kun saudiske statsborgere rekrutteres til politiet. Få gadebetjente taler engelsk.

Det religiøse ”politi” (Al-mutaween) er en halvofficiel organisation (The Organsisation for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice). Selvom organisationens medlemmer – i daglig tale kaldet mutawaer – er frivillige, får alle ”ægte” medlemmer en løn for deres gerning og er udstyret med et ID-kort, der beviser deres tilhørsforhold til organisationen.

En mutawa kendes på, at han normalt ikke bærer remmen (aqal) omkring hovedklædet (Ghutra), at hans hvide kjortel (thuub) stumper en smule, samt at han har et langt skæg. Især ældre mutawaer har hennafarvet hår. Mange mutawaer har en stok, som de benytter til at understrege deres anvisninger med. En mutawa har ofte følgeskab af en politibetjent eller en kollega.

Mutawaerne fortolker påklædningsnormen meget snævert. Om end det ikke er påbudt ved lov, at kvinder skal bære abaya og dække deres hår, er en overtrædelse af netop disse normer den mest typiske grund til at blive antastet af en mutawa. Risikoen herfor er størst i de traditionelle souqs, men er også tilstede i store forretningscentre og supermarkeder, som dog fra tid til anden er ”fredede” områder. På en del arbejdspladser har al-mutaween repræsentanter blandt de ansatte, som tilskynder kolleger til at overholde bedetiderne og påser, at udlændinge ikke påvirker arbejdsmiljøet i en amoralsk retning. Mutawaerne er især aktive i Riyadh og den øvrige del af Najd-provinsen.

Stoppes man af mutawerne, anbefales det stærkt at søge at afslutte mødet hurtigst muligt ved at undlade at indlade sig i diskussion og dermed risikere at optrappe situationen. Uanset om mutawernes anvisninger er urimelige, er det bedre at følge dem end at blive bragt i forhør i et af deres kontorer, hvilket man i mange tilfælde kan undgå ved blot at forlade ”mødestedet”.

Tidligere har organisationernes ledelse i engelsksprogede aviser bekendtgjort, at en mutawa har ret til at stoppe en person, som har overtrådt denne eller hin regel, og i den forbindelse forlange at se overtræderens pas eller ID-kort (iqama) med henblik på registrering; men ledelsen understregede også, at en mutawa IKKE har beføjelse til at inddrage et iqama. I alle tilfælde bør man ikke fremvise sit iqama, førend mutawaen har legimiteret sig, jf. ovenfor. I sådanne tilfælde tilrådes det at notere sig mutawaens navn og ”medlemsnummer”.

Mutawaernes bemyndigelser blev kraftigt indskrænket i 2016. De har siden da ikke haft ret til at slå med deres stokke, at anholde, afhøre eller forfølge mistænkte, men skal i stedet melde overtrædelser til det almene politi, der derefter kan irettesætte hvis de mener der er sket en lovovertrædelse. Samtidig blev det bekendtgjort at mutawaerne skal udføre deres arbejde med venlighed og mildhed, og kravene for at blive mutawa blev strengere.

Ikke alle mutawaer har vænnet sig til de regler endnu, og det er ikke uhørt at de overskrider deres beføjelser. Det er dog væsentligt sjældnere at man støder på dem, og mange af de regler de før opretholdte er ved at blive slækket. Alligevel må det anbefales at overholde påklædningsreglerne, og at undgå omgang mellem kønnene.

I tilfælde af tilbageholdelse og anholdelse bør man altid insistere på at få kontakt med ambassaden i Riyadh.

3. ID-papirer m.v.

Udlændinge med opholdsvisum skal straks efter ankomsten søge om opholds- og arbejdstilladelse i form af et ID-kort (iqama). Proceduren varetages normalt af sponsoren/ arbejdsgiveren. Det overvejende antal sponsorer fastholder den praksis at tage udenlandske medarbejderes pas i forvaring. Ifølge saudisk lov kan man ikke have mere end et nationalitets-pas. Af hensyn til forældrenes ind- og udrejsemuligheder i Saudi Arabien bør mindreårige have et selvstændigt pas.

Under midlertidigt ophold i udlandet forlanger sponsoren normalt iqamaet tilbage i bytte for passet, som med sponsorens medvirken - skriftlig tilladelse/ansøgning til Indenrigsministeriet - forsynes med et exit/re-entry visa. I de få tilfælde sponsoren ikke kræver iqamaet tilbage, bør en hovedforsørger, der midlertidigt rejser ud af Saudi Arabien uden sin familie, ikke desto mindre selv deponere sit iqama hos arbejdsgiveren for at sikre, at ægtefælle og børn om fornødent kan opnå udrejsetilladelse med mindst mulig forsinkelse.

De saudiske myndigheder har inden for de seneste år skærpet håndhævelsen af en bestemmelse, der siger, at enligt rejsende kvinder skal afhentes af ægtefælle/sponsor i lufthavnen. Det kan derfor vise sig umuligt for en enlig kvinde at få lov til at forlade en lufthavn.

Hvis en medarbejder med re-entry visum ikke vender tilbage til sin arbejdsplads, vil sponsoren i en avisannonce med billede og navn fralægge sig ansvaret for pågældende, der herefter ikke skal regne med atter at kunne finde arbejde i landet.

De saudiske myndigheder fører en omfattende kontrol med, hvem der kommer ind i landet, og hvor folk færdes indenfor landet. Et iqama er typisk kun gyldigt i en begrænset del af landet. Rejser til andre regioner kræver en skriftlig tilladelse fra sponsoren med oplysning om rejsemål. Politiet og sikkerhedsmyndighederne i almindelighed har over hele landet etableret kontrolposter for at sikre, at ingen bevæger sig uden for de områder, som de har tilladelse til at færdes i.

Det er helt afgørende, at alle, der færdes offentligt, altid medbringer gyldige identitetspapirer (iqama, pas), eventuelt rejsetilladelse, gyldige papirer for den bil, de måtte køre i og gyldigt kørekort. Hvis man ikke fremviser iqama/pas, bliver man anholdt.

4. Forbudte ting

Alkohol

Alkohol under enhver form er totalt forbudt, herunder varer, som indeholder alkohol eller essens, f.eks. chokolade, kager, hostesaft m.v. Det siger sig selv, at hjemmeproduktion af alkohol er forbudt, og at det er naivt at tro, at man kan holde en sådan produktion hemmelig, idet andre, såsom gæster, rengøringspersonale og håndværkere ikke kan undgå at få viden herom.


Narkotika

Narkotika fortolkes langt videre i Saudi Arabien end de fleste andre steder, f. eks falder flere former for medicin under begrebet. Generelt må der advares imod, at man færdes medbringende medicin og at indrejse med medicinalprodukter, herunder sovemedicin, overhovedet. Selv milde smertestillende præparater kan give problemer i tolden.


Svinekød

Svinekød eller afledede produkter stammende fra svin må ikke indføres under nogen form.


Pornografi

Pornografi defineres her langt videre end de fleste andre steder. De saudiske myndigheder tolererer således ikke billeder af let påklædte kvinder eller af mænd og kvinder som kysser eller omfavner hinanden. Sågar tolereres heller ikke bøger med anatomiske illustrationer eller private videoer af den yngste i badekaret. Det er i princippet tilladt at indføre udenlandske aviser, ugeblade og videoer, men de passerer forinden via censuren, hvor eventuelle uacceptable billeder overmales, udrives eller slettes (video).

Dette sker helt automatisk for postfremsendte aviser m.v., medens man selv skal sørge for at afleverer de videoer m.v., man måtte medbringe ved indrejse, til tolden med henblik på gennemsyn. Vær opmærksom på, at næsten alle vestlige ugeblade, aviser, og videoer indeholder billeder og reklamefotos, som virker anstødelig ifølge saudisk opfattelse. Forsøg på at omgå censuren vil blive betragtet som smugleri. Tolderne kan under alle omstændigheder kræve at undersøge den indrejsendes kufferter.


Kristne symboler

Kristne symboler inkl. Dannebrog og andre korsflag må ikke bæres eller anvendes af privatpersoner. Der anlægges en meget vid fortolkning af begrebet kristne symboler. F. eks er også juletræer omfattet.


Anstødelig litteratur

Politisk/religiøst anstødeligt litteratur fortolkes også meget bredt og omfatter bl.a. skildringer af politiske, sociale og religiøse forhold i landet, af kongefamiliens indre anliggender og af saudiske kvinder. Bøger, der kan opfattes som propaganda for andre religioner end Islam (biblen) og politiske ideologier er ligeledes omfattet af forbuddet.


Skydevåben

Alle varer af israelsk oprindelse

5. Påklædning

De saudiske normer for sømmelig påklædning sigter mod at forhindre enhver udstilling af kroppen – både hos mænd og kvinder. Krænkelse af disse normer betragtes som en hån mod islam. Usømmelig påklædning kan ved møde med en mutawa kan medføre en påtale og eventuel politianmeldelse. Med andre ord bør både kvinder og mænd, når de færdes på offentlige steder i bil eller til fods, være sømmeligt påklædt.

For kvinders vedkommende forventes det, at de er iført en løs, højhalset beklædning med lange ærmer og en kjole, der tildækker læggene. Det er ikke ved lov påbudt kvinder at bære abaya, men det tilrådes, medmindre klædedragten i øvrigt er særdeles tækkelig, især under færden i souken.

For mænds vedkommende er det vigtigt, at de ved offentlig færden bærer lange bukser og helst skjorter med lange ærmer. Ved fremmøde på offentlige kontorer bør der bæres slips. Korte bukser bør reserveres til sportsklubben,  ørkenen eller inde i compounds.

Børn kan indtil teenage-alderen gå klædt som i Danmark, dog ikke hel- eller halvnøgne.

I Saudi Arabien har man vanskeligt ved at acceptere, at kvinder og mænd samtidig bader fra samme strand eller i samme svømmebassin, og det er helt oplagt, at saudierne er uforstående over for badebukser og bikinier, udover på enkelte lukkede resorter. Spørg derfor altid en ansat om råd.

6. Omgang mellem kønnene

Uægteskabelige og homoseksuelle forbindelser er forbudt og straffes meget strengt, især hvis der er en saudisk kvinde indblandet. Al uægteskabeligt samkvem mellem kønnene anses for at være suspekt, og selskabelige sammenkomster med deltagelse af ugifte af forskelligt køn er forbudt. For udlændinge tolkes reglerne dog ofte mere liberalt; ugifte mænd og kvinder kan således mødes, men helst i selskab med et ægtepar, og mænd og kvinder kan følges ad på gaden, men det bør anbefales hele tiden at være et ulige antal.

Hvis der findes anledning til det, kan reglerne imidlertid tolkes lige så strengt for udlændinge som for saudere. Det gælder derfor under alle omstændigheder om at opføre sig meget diskret.

Selv ægtepar bør undlade at holde i hånd eller endnu værre at omfavne og kysse hinanden i offentlighed. Mænd kan dog ses holde i hånd, som et tegn på venskab.

7. Selskabelige sammenkomster

Tilstedeværelsen af mange mennesker på samme sted vækker i sig selv mistænksomhed hos de saudiske myndigheder. Det er vanskeligt at sætte grænser for, hvad der er tilladeligt. Selskabelige sammenkomster bør afvikles i en lille sluttet kreds, der i øvrigt respekterer de saudiske forskrifter om sømmelig optræden, jf. især pkt. 4,5 og 6.

8. Politiske og religiøse forhold

Disse bør ikke diskuteres. Man kan udmærket søge oplysninger ved spørgsmål under forudsætning af, at disse ikke kan udlægges som utidig nysgerrighed eller negative, endsige kritiske vurderinger. Al anden religionsudøvelse end islam er forbudt.

9. Censur og telefonaflytning samt læsning af e-mails

Anvendes i Saudi Arabien, og det bør haves i tankerne, når man kommunikerer med omverdenen. Familie, venner og forretningsforbindelser bør advares med hensyn til, hvad de siger eller fremsender.

10. Fotografering

Fotografering er underkastet en række kendte og ukendte restriktioner. Generelt bør der udvises stor forsigtighed med fotografering. Det er uforsvarligt at fotografere i større forsamlinger, hvor der er saudiere til stede. Ønsker man at fotografere enkeltpersoner, må man sikre sig forudgående samtykke.

Det er forbudt at fotografere offentlige bygninger, industrianlæg, lufthavne samt personer i uniform. Bliver det opdaget, kan man forvente at få sit kamera konfiskeret. Nok så harmløs smugfotografering må på det kraftigste frarådes.

11. Transport

Kvinder har siden sommeren 2018 haft tilladelse til at køre bil. Selvom cyklisme teknisk set ikke er underlagt restriktioner, bør det frarådes for kvinder, da det typisk vil kræve en påklædning der strider i mod de saudiske forventninger.

De andre trafikanter er i øvrigt ikke vant til cyklister, og vejnettet er slet ikke egnet til den slags trafik.

Generelt kører saudierne meget anderledes, end en dansker vil være vant til. Med mindre man er vant til at køre bil i sammenlignelige lande, anbefales det at bruge en taxa eller en erfaren chauffør.

I taxaer og lignende bør kvinder altid sætte sig på bagsædet.

12. Trafikuheld

Passerer man en ulykke, som man på ingen måde er involveret i, tilrådes det, at man så vidt muligt afholder sig fra indblanding. Ellers kan det give anledning til mistanke hos myndighederne, der ved ulykker med personskade som regel tager alle tilstedeværende med til afhøring. Herved kan man risikere at blive fængslet, indtil den/de skadede er uden for fare og tabene gjort op.

Hvis der er akut behov for førstehjælp/transport til hospital m.v., bør man dog selvsagt træde til, hvis der ikke er andre, der kan yde hjælpen. Man bør samtidig sørge for, at en arabisktalende person forbliver på stedet og kan bevidne ens uskyld, samt – hvis man forlader stedet før politiets ankomst – at man har gjort, hvad man kunne for at hjælpe.

Ved biluheld, hvor man selv er involveret, er det under alle omstændigheder afgørende, at man ikke fjerner sig fra uheldstedet, før politiet har optaget rapport. Dette gælder selv ved mindre materielle skader, idet værkstederne ikke kan foretage reparationer, medmindre der foreligger en politirapport. Er man direkte involveret i uheld med tilskadekomne, bør man sikre sig, at der bliver et arabisktalende vidne tilbage på ulykkesstedet, hvis man evt. bringer tilskadekomne til hospitalet.

I modsat fald risikerer man at blive anklaget som flugtbilist. Som direkte involveret vil man under alle omstændigheder blive varetægtsfængslet, mens efterforskningen foregår. Offerets familie vil sandsynligvis forlange blodpenge, som i dødstilfælde kan beløbe sig op til SAR 100.000,00. Det er afgørende at forsikringspolicen er i orden, før man begynder at føre bil i Saudi Arabien.

13. Bønnetider

I Saudi Arabien bliver de fem daglige islamiske bønner eller Salah afholdt af flertallet. De kaldes, i rækkefølge, Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib og Isha'a. Typisk vil alle butikker, restauranter og de fleste andre arbejdspladser lukke, i omtrent en halv time ved hver af de fem bønner. Ofte lukker de fem minutter før bønnen begynder, og åbner således igen en 25 minutter senere. 

Døre lukkes og låses, og der trækkes gerne skodder eller gardiner for vinduerne. Kunder kan derfor ikke komme ind i eksempelvis en butik eller restaurant under bønnen. Hvis man først er inde, bliver man som regel ikke smidt ud, men kan få lov til at opholde sig inden døre i ro og mag. Man skal dog ikke forvente at kunne blive betjent indtil bønnen er overstået og stedet er åbent igen.

Bønnekaldet høres overalt i landet, og man er derfor er sjældent i tvivl om hvorvidt det er tid. Det kan dog anbefales at notere sig dagens bønnetider på forhånd, så man ikke ender med at ankomme til en lukket restaurant. Selve tidspunktet er planlagt efter solens bane, og flytter sig derfor fra dag til dag. Tiderne bliver dagligt offentliggjort i aviserne, ligesom der i dag findes en række hjemmesider og apps, der hjælper en med at være forberedt.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind