Gå til indhold

Gode råd til danskere i Saudi Arabien

Samfundet i Saudi Arabien er i mange henseender forskelligt fra det danske. Vejledningen, som ikke er udtømmende, tjener som orientering for danskere, der tager kortere eller længere ophold i Saudi Arabien. 

1. Udlændinges retslige stilling

Danskere og andre udlændinge er undergivet saudisk lovgivning, når de opholder sig i Saudi Arabien. Dette er et generelt folkeretsligt princip, der følges af alle lande i verden. Udlændinge, der opholder sig i Danmark, er således også undergivet dansk ret. Retssystem og retsregler i Saudi Arabien er baseret på islamisk retsfilosofi ”Sharia”, såvel civilretligt som strafferetligt baseres den saudiske lovgivning og retspraksis dermed på koranen. Generelt er det helt afgørende, at man ved færden i Saudi Arabien til enhver tid viser en høj grad af hensyn og respekt over for de saudiske leveregler og adfærdsmønstre. Dette er særligt vigtigt under de islamiske højtider, især i Ramadanen (fastemåneden) og Hajj (pilgrimsfærden).
I fastemåneden er det forbudt at indtage føde- og drikkevarer samt at ryge på offentlige steder mellem solopgang og solnedgang. En lang række af de forhold, der straffes efter saudisk ret, er overensstemmende med andre landes straffelovgivning; drab, voldtægt, tyveri og narkotikahandel/smugling er klare eksempler herpå. Andre handlinger, såsom uægteskabelige forbindelser, homoseksualitet, besiddelse og indtagelse af alkohol, der ikke er strafbare i bl.a. Danmark, straffes derimod i Saudi Arabien. Endvidere opretholdes fortsat civilretligt gældsfængsel. De væsentligste forskelle mellem Saudi Arabien og Danmark ligger dog i selve retshandlingen samt arten og udmålingen af en evt. straf. I modsætning til i Danmark betragtes en anholdt i Saudi Arabien som skyldig, indtil det modsatte er bevist, og i Saudi Arabien har man ikke en institution svarende til grundlovsforhør. Der findes ganske vist regler om begrænsning af varigheden af fængslinger i forbindelse med forundersøgelser, men disse regler underkastes individuel fortolkning af domstolene og vil næppe kunne påberåbes med held. Der foreligger eksempler på ofte langvarige tilbageholdelser af personer, der formodes at have kendskab til en forbrydelse, uden at der i øvrigt foreligger mistanke om meddelagtighed. Muligheden for at blive løsladt mod kaution er begrænset, og reglerne herfor fortolkes i hvert enkelt tilfælde af den lokale politichef. Det er ambassadens opfattelse, at der ikke diskrimineres ved strafudmåling og straffeformen, således at forstå, at forbrydelsen pådømmes efter sin art i overensstemmelse med saudisk lovgivning uden hensyn til den tiltaltes nationalitet. Der er dog erfaring for, at dødsstraf kun sjældent bliver bragt i anvendelse overfor ikke-muslimer og i så fald kun i tilfælde af meget grove forbrydelser som eksempelvis mord og narkotikasmugling. Udvisning kan anvendes over for udlændinge, hvis tilstedeværelse i landet er uønsket. Der er ikke tale om en straf. Ved straffeovertrædelser vil det ofte forekomme, at den dømte efter udstået straf udvises. Ambassaden vil for danske statsborgere normalt søge udvisningen udvirket før straffuldbyrdelsen. Erstatningsretsligt er det vigtigt at vide, at man – uanset en objektiv vurdering af skyldforholdet – som udlænding vil kunne risikere at blive pålagt hele skylden, dersom modparten er af saudisk nationalitet. Endvidere bør man vide, at det af juridiske grunde er principielt umuligt at opnå dom for renter, i eksempelvis et køberetligt mellemværende.

2. Ordensmagten / tilbageholdelse / arrestation

Det ordinære politi (Al-Shurta) bærer gråbrune uniformer og kan kontaktes på telefon 999 over hele landet. Kun saudiske statsborgere rekrutteres til politiet. Få gadebetjente taler engelsk. I tilfælde af tilbageholdelse og anholdelse bør man altid insistere på at få kontakt med ambassaden i Riyadh.

3. ID-papirer m.v.

Udlændinge med opholdsvisum skal straks efter ankomsten søge om opholds- og arbejdstilladelse i form af et ID-kort (iqama). Proceduren varetages normalt af sponsoren/ arbejdsgiveren. Det overvejende antal sponsorer fastholder den praksis at tage udenlandske medarbejderes pas i forvaring. Ifølge saudisk lov kan man ikke have mere end et nationalitets-pas. Af hensyn til forældrenes ind- og udrejsemuligheder i Saudi Arabien bør mindreårige have et selvstændigt pas. Under midlertidigt ophold i udlandet forlanger sponsoren normalt iqamaet tilbage i bytte for passet, som med sponsorens medvirken - skriftlig tilladelse/ansøgning til Indenrigsministeriet - forsynes med et exit/re-entry visa. I de få tilfælde sponsoren ikke kræver iqamaet tilbage, bør en hovedforsørger, der midlertidigt rejser ud af Saudi Arabien uden sin familie, ikke desto mindre selv deponere sit iqama hos arbejdsgiveren for at sikre, at ægtefælle og børn om fornødent kan opnå udrejsetilladelse med mindst mulig forsinkelse. De saudiske myndigheder har inden for de seneste år skærpet håndhævelsen af en bestemmelse, der siger, at enligt rejsende kvinder skal afhentes af ægtefælle/sponsor i lufthavnen. Det kan derfor vise sig umuligt for en enlig kvinde at få lov til at forlade en lufthavn. Hvis en medarbejder med re-entry visum ikke vender tilbage til sin arbejdsplads, vil sponsoren i en avisannonce med billede og navn fralægge sig ansvaret for pågældende, der herefter ikke skal regne med atter at kunne finde arbejde i landet. De saudiske myndigheder fører en omfattende kontrol med, hvem der kommer ind i landet, og hvor folk færdes indenfor landet. Et iqama er typisk kun gyldigt i en begrænset del af landet. Rejser til andre regioner kræver en skriftlig tilladelse fra sponsoren med oplysning om rejsemål. Politiet og sikkerhedsmyndighederne i almindelighed har over hele landet etableret kontrolposter for at sikre, at ingen bevæger sig uden for de områder, som de har tilladelse til at færdes i. Det er helt afgørende, at alle, der færdes offentligt, altid medbringer gyldige identitetspapirer (iqama, pas), eventuelt rejsetilladelse, gyldige papirer for den bil, de måtte køre i og gyldigt kørekort. Hvis man ikke fremviser iqama/pas, bliver man anholdt.

4. Forbudte ting

AlkoholAlkohol under enhver form er totalt forbudt, herunder varer, som indeholder alkohol eller essens, f.eks. chokolade, kager, hostesaft, mundskyld og sprit. Narkotika Narkotika fortolkes langt videre i Saudi Arabien end de fleste andre steder, f. eks falder flere former for medicin under begrebet. Generelt må der advares imod, at man færdes med medicin og indrejser med medicinalprodukter, herunder sovemedicin.

Svinekød
Svinekød eller afledede produkter stammende fra svin må ikke medbringes ind i Saudi-Arabien.

Pornografi
Pornografi defineres her langt videre end de fleste andre steder. De saudiske myndigheder tolererer således ikke billeder af let påklædte kvinder eller af mænd og kvinder som kysser eller omfavner hinanden. Det er i princippet tilladt at indføre udenlandske aviser, ugeblade og videoer, men de passerer forinden via censuren, hvor eventuelle uacceptable billeder overmales, udrives eller slettes (video).

Dette sker helt automatisk for postfremsendte aviser m.v.. Forsøg på at omgå censuren vil blive betragtet som smugleri. Tolderne kan under alle omstændigheder kræve at undersøge den indrejsendes kufferter.

Kristne symboler
Kristne symboler må ikke bæres eller anvendes af privatpersoner i offenligheden. Der anlægges en meget vid fortolkning af begrebet kristne symboler.

Anstødelig litteratur
Politisk/religiøst anstødeligt litteratur fortolkes også meget bredt og omfatter bl.a. skildringer af politiske, sociale og religiøse forhold i landet, af kongefamiliens indre anliggender og af saudiske kvinder. Bøger, der kan opfattes som propaganda for andre religioner end Islam (biblen) og politiske ideologier er ligeledes omfattet af forbuddet.

Skydevåben
Alle varer af israelsk oprindelse

5. Påklædning

De saudiske normer for sømmelig påklædning sigter mod at forhindre enhver udstilling af kroppen – både hos mænd og kvinder. Med andre ord bør både kvinder og mænd, når de færdes på offentlige steder i bil eller til fods, være sømmeligt påklædt.

For kvinders vedkommende forventes det, at de er iført en beklædning der dækker til albuer og lægge. Det er ikke ved lov påbudt kvinder at bære abaya, men det tilrådes under færden i f.eks. souken eller udenfor hovedstaden.

For mænds vedkommende er det vigtigt, at de ved offentlig færden bærer lange bukser og helst skjorter med lange ærmer. Ved fremmøde på offentlige kontorer bør der bæres slips. Korte bukser bør reserveres til sportsklubben,  ørkenen eller inde i compounds.

Børn kan indtil teenage-alderen gå klædt som i Danmark, dog ikke hel- eller halvnøgne.
I Saudi Arabien har man vanskeligt ved at acceptere, at kvinder og mænd samtidig bader fra samme strand eller i samme svømmebassin, og det er helt oplagt, at saudierne er uforstående over for badebukser og bikinier, udover på enkelte resorter. Spørg derfor altid en ansat om råd.

6. Omgang mellem kønnene

Uægteskabelige og homoseksuelle forbindelser er i princippet forbudt og kan straffes, især hvis der er saudiske kvinder indblandet. For udlændinge tolkes reglerne dog meget mere liberalt, og det er "normalt" at befærdes med venner af modsatte køn i offentligheden.

Selv ægtepar bør undlade at holde i hånd eller endnu værre at omfavne og kysse hinanden i offentlighed. Mænd kan dog ses holde i hånd, som et tegn på venskab.

7. Selskabelige sammenkomster

Tilstedeværelsen af mange mennesker på samme sted kan vække mistænksomhed hos de saudiske myndigheder. Det er vanskeligt at sætte grænser for, hvad der er tilladeligt. Selskabelige sammenkomster bør afvikles i en privat kreds, der i øvrigt respekterer de saudiske forskrifter om sømmelig optræden, jf. især pkt. 4,5 og 6.

8. Politiske og religiøse forhold

Disse bør ikke diskuteres. Man kan udmærket søge oplysninger ved spørgsmål under forudsætning af, at disse ikke kan udlægges som negative, endsige kritiske vurderinger. Anden religionsudøvelse end islam er forbudt.9. Censur og telefonaflytning samt læsning af e-mails
Anvendes i Saudi Arabien, og det bør haves i tankerne, når man kommunikerer med omverdenen. Familie, venner og forretningsforbindelser bør advares med hensyn til, hvad de siger eller fremsender.

10. Fotografering

Fotografering er underkastet en række kendte og ukendte restriktioner. Generelt bør der udvises stor forsigtighed med fotografering. Det er uforsvarligt at fotografere i større forsamlinger, hvor der er saudiere til stede. Ønsker man at fotografere enkeltpersoner, må man sikre sig forudgående samtykke.

Det er forbudt at fotografere lufthavne samt personer i uniform. Bliver det opdaget, kan man forvente at få sit kamera konfiskeret. Smugfotografering må på det kraftigste frarådes.

11. Transport

Kvinder har siden sommeren 2018 haft tilladelse til at køre bil. 

De andre trafikanter er ikke vant til cyklister, og vejnettet er ikke egnet til den slags trafik.

Generelt kører saudierne meget anderledes, end en dansker vil være vant til. Med mindre man er vant til at køre bil i sammenlignelige lande, anbefales det at bruge en taxa eller en erfaren chauffør.

I taxaer og lignende bør kvinder altid sætte sig på bagsædet.

12. Trafikuheld

Hvis der er akut behov for førstehjælp/transport til hospital m.v., bør man træde til, hvis der ikke er andre, der kan yde hjælpen. Man bør samtidig sørge for, at en arabisktalende person forbliver på stedet og kan bevidne ens uskyld, samt – hvis man forlader stedet før politiets ankomst – at man har gjort, hvad man kunne for at hjælpe.

Ved biluheld, hvor man selv er involveret, er det under alle omstændigheder afgørende, at man ikke fjerner sig fra uheldstedet, før politiet har optaget rapport. Dette gælder selv ved mindre materielle skader, idet værkstederne ikke kan foretage reparationer, medmindre der foreligger en politirapport. Er man direkte involveret i uheld med tilskadekomne, bør man sikre sig, at der bliver et arabisktalende vidne tilbage på ulykkesstedet, hvis man evt. bringer tilskadekomne til hospitalet.

Det er afgørende at forsikringspolicen er i orden, før man begynder at føre bil i Saudi Arabien.

13. Bønnetider

I Saudi Arabien bliver de fem daglige islamiske bønner eller Salah afholdt af flertallet. De kaldes, i rækkefølge, Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib og Isha'a. Få butikker, restauranter og arbejdspladser lukker, i omtrent en halv time ved hver af de fem bønner. Supermarkeder og storcentre lukker ikke ned under bøn. 

Bønnekaldet høres overalt i landet, og man er derfor er sjældent i tvivl om hvorvidt det er tid. Det kan dog anbefales at notere sig dagens bønnetider på forhånd, så man ikke ender med at ankomme til en lukket restaurant. Selve tidspunktet er planlagt efter solens bane, og flytter sig derfor fra dag til dag. Tiderne bliver dagligt offentliggjort i aviserne, ligesom der i dag findes en række hjemmesider og apps, der hjælper en med at være forberedt.